Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

REX-SAN Orvostechnikai Eszközöket Gyártó, Forgalmazó és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

 1.                     Meghatározások

 

A jelen dokumentumban az alábbi szavak és kifejezések a következő jelentésekkel bírnak:

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vagy Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek, illetve annak az aktuális módosított változata.

Fogyasztó

az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést az Rex-Sannal.

Rex-San

REX-SAN Orvostechnikai Eszközöket Gyártó, Forgalmazó és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-163693; adószám: 10698277-2-42; székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. 22/a. ép.)

Szellemi Tulajdonjogok

Bármely szabadalomra, védjegyre, szolgáltatási jegyre, szerzői jogokra, adatbázisból információk kivonására vonatkozó jogok, ipari mintákra vonatkozó jogok, know-how, bizalmas információkra vonatkozó, valamint bármiféle egyéb szellemi vagy iparvédelmi oltalom hatálya alá eső jogok, legyen akár bejegyzettek, akár nem, illetve függetlenül attól, hogy bejegyeztethetők-e vagy sem, valamint attól, hogy Magyarországon, vagy a világ bármely más részén állnak-e fenn, együttesen az azokkal kapcsolatos vagy azokhoz kapcsolódó bármely és minden jó hírnévvel.

Vásárló

lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.

Weboldal

A www.rex-san.hu és a www.rexsan.hu domain név alatt elérhető internetes weboldal, annak aloldalai és a Rex-San által működtetett további internetes oldalak, amelyek a felhasználókat átirányítják a www.rexsan.hu weboldalra.

 

       2.  Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos alapvető rendelkezések

  

2.1   A jelen ÁSZF a Weboldallal kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének, és a Weboldalon történő vásárlások feltételeit szabályozza, különös tekintettel a felek kapcsolatára, amelyben a Vásárlók szerződést kötnek a Rex-Sannal mint eladóval.

2.2   A Weboldal magára nézve kötelezőnek ismeri el tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF az Weboldalon közzétételre került és így az valamennyi Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető a ÁSZF aloldalon és a vásárlási folyamat során. A vásárlási folyamat sikeres lezárásával, azaz a megrendelés leadásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a jelen ÁSZF tartalmát. A Vásárló egyben kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-nek a megrendelés leadáskor érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.3   A Weboldalt a REX-SAN üzemelteti.

A Weboldal tárhely szolgáltatójának adatai:
Név: UNAS Online Kft.
Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Tel.: +36-99/200-200
e-mail: unas@unas.hu

       3.  HATÁLY

   

3.1   A Rex-San az általa beszerzett áruk megvásárlását és a vásárlónak történő eljuttatását biztosítja a jelen szabályzatban foglaltak szerint, egyéb tevékenységeire a jelen általános szerződési feltételek nem érvényesek. A jelen szerződési feltételek hatálya csak a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokra terjed ki.

 

       4.   FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETSÉGEI

 

4.1   A jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rex-San nem felelős a Weboldal működése során bekövetkezett olyan üzemzavarokért, amelyeket a hálózati rendszer vagy berendezés meghibásodása okoz.

 

4.2   A Rex-San mindenki számára biztosítja a hozzáférést, aki a jelen Feltételeket elfogadja és rendelkezéseit betartja. Az Rex-San jogosult a Weboldal használatát és a honlapon történő belépést megtagadni minden olyan személlyel szemben, aki a jelen Feltételekben foglaltakat vagy egyéb, a Weboldal használatával kapcsolatos jogszabályi előírást megszeg.

A Vásárlókkal kapcsolatos előírások

4.3   Minden Vásárló köteles a jelen Feltételekben foglaltakon túl betartani Magyarország jogszabályainak előírásait, továbbá az internetes felhasználással kapcsolatos etikai kódexek rendelkezéseit. Az előzőekben említett szabályok be nem tartásából eredő esetleges károkért a felhasználó felelősséggel tartozik.

4.4   A Weboldalon kizárólag azon személyek élhetnek megrendeléssel, akik a 18. életévüket betöltötték és a Ptk. előírásai szerint cselekvőképességüket bíróság nem zárta ki illetve nem korlátozta.

4.5   A Vásárló a felelősséggel tartozik termékek megrendelése esetén általa megadott adatok pontosságáért és azok érvényességéért felelősséggel tartozik. Amennyiben a Vásárló megrendeli a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, a Vásárló számlát kap, ami tartalmazza az felek közötti megállapodás részleteit .A Weboldalon regisztráló felhasználó köteles az ott kért adatokat az Rex-San adatvédelmi nyilatkozatának ismeretében helyesen megadni, amellyel regisztrált felhasználóvá válik. A Rex-San a felhasználó által rendelkezésre bocsájtott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az internetes honlapon keresztül bonyolított vásárlások érdekében tartja nyilván.

4.6   A regisztrációs űrlap kitöltésekor a Vásárló köteles megadni a következő adatokat: [családnév, keresztnév, születési dátum, lakcím, telefonszám, e-mail cím, felhasználói név]. A felhasználói név mások személyiségi jogait nem sértheti, nem lehet egyéb módon jogellenes és az az általános közerkölcsbe sem ütközhet. Amennyiben a Weboldalon gazdálkodó szervezet kíván vásárolni, a képviseletére jogosult és a honlapon regisztráló személy köteles a gazdálkodó szervezet érvényes adószámát is megadni.

4.7   A regisztráció során a fent felsorolt adatokon túl a Vásárló köteles megadni egy jelszót, amelynek megőrzéséért a Vásárló tartozik felelősséggel. A Rex-San kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a jelszó a Vásárló vagy harmadik személy hibájából illetéktelen személy birtokába jut, aki azzal visszaél, jogosulatlanul felhasználja.

4.8   A regisztrációnak a jelen ÁSZF szerinti helyes kitöltése esetén a megadott e-mail címre a regisztrációról visszaigazolást kap a Vásárló. Minden Vásárló kizárólag csak egy felhasználó profillal rendelkezhet a Weboldalon.

4.9   A Rex-San jogosult a Vásárló adatait felülvizsgálni. A Rex-San, vagy alkalmazottai nem tartoznak felelősséggel a felhasználó valóságnak nem megfelelő vagy nem valódi személyi adataiért, illetőleg a téves vagy valótlan adatok rendelkezésre bocsátása miatt keletkezett károkért. Minden regisztrált Vásárló a regisztrálással magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését.

 

          5.  A szerződéskötést megelőző nyilatkozatok és szavatosságok

 

5.1   A Rex-San kijelenti és szavatolja, hogy:

 

a)       a távolsági kommunikáció költsége Vásárlónak nem kerül felszámításra (Rex-San nem számít fel további díjat a vásárló internetszolgáltatójának; ez azonban nem vonatkozik a szerződéses kiszállítások díjára);

b)      a Vásárló köteles kifizetni a vételárat mielőtt átvenné a megrendelt termékeket a Rex-Santól, illetve köteles előleget fizetni egyes speciális szolgáltatásokra, ha azt a Rex-San előre jelezte;

c)       a Rex-San nem köt folyamatos teljesítésű szerződéseket. Amennyiben a Rex-San folyamatos teljesítésű szerződést kötne, úgy a Vásárló megfelelő információt kap a szerződés legrövidebb időtartamáról és az adott számlázási időszakban (ami állandó ár esetén, mindig egy hónapos időszak) elszámolásra kerülő árról (vagy az ár meghatározásának módszeréről);

d)      a Rex-San által működtetett webáruházban található termékek és  szolgáltatások árai mellett feltüntetésre kerül, hogy az összeg tartalmazza-e az ÁFÁ-t vagy sem, illetve az esetleges további törvényben meghatározott fizetési kötelezettségeket (amennyiben van ilyen). A szállítási költség azonban a kiválasztott szállítási módtól, a szállítmányozótól és a fizetési módtól függően változhat;

e)      a Fogyasztó a következő időpontoktól számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől elállni (kivéve, ha a felek nem rendelkeznek másként):  

i. az áru átvételétől számítva (adásvételi szerződés esetén);

ii. az utolsó kiszállítás átvételétől számítva (többféle termék / többféle alkatrész kiszállítása esetén); vagy

iii. az első kiszállítástól számítva (folyamatos teljesítésű szerződés esetén).

 

Az elállás feltétele, hogy a Vásárló a Rex-San címére(1106 Budapest, Fehér út 10. 22/a. ép.) írásbeli nyilatkozatot küldjön vagy az Weboldalán található űrlapot www.rexsan.hu/elallas kitöltse. Az esetleges panaszokhoz rendelkezésre áll a kapcsolattartó e-mail címe is: info@rex-san.hu. Azt javasoljuk azonban, hogy a gördülékenyebb ügyintézéshez email helyett használja az űrlapot.

 

f)        a Fogyasztó nem állhat el a szerződéstől az alábbi esetekben: 

i.  a mennyiben a szolgáltatás teljesítésére a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával a felmondási idő lejárta előtt kerül sor;

ii.   olyan termék vagy szolgáltatás esetében, amelynek ára a pénzpiac – Rex-San által nem befolyásolható és az elállási idő alatt is – lehetséges ingadozásától függ;

iii. amennyiben az áru a Fogyasztó kivánságának vagy igényének megfelelően kialakítva, átalakítva, testreszabva kerül kiszállításra;

iv. a gyorsan mozgó fogyasztási cikkek kiszállítása esetén, illetve ha a termékek helyreállíthatatlanul összekeveredtek más termékekkel a kiszállítás után;

v. amennyiben a Fogyasztó kifejezett kérésére, a Fogyasztó által vásárolt termék kijavítására vagy karbantartására  a fogyasztó által megjelölt helyen kerül sor (kivéve a kért kijavításokat, illetve a kért alkatrészek kiszállítását);

vi. zárt csomagolású termék szállításának esetében, ha a Fogyasztó a lezárt csomagolást felnyitja és a terméket így higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni.

 

g)       a termékek visszaküldésével kapcsolatosan felmerülő költségeket (szerződéstől való elállás esetén), illetve amennyiben a termék jellege a szokásos postai szállítástól eltérő visszaszállítás igényel (és amennyiben a szerződéstől való elállásra nem az üzletkötés helyszínén kerül sor) a Fogyasztó állja;

h)      a Fogyasztó köteles arányosan megfizetni a szerződéstől való elállás időpontjáig igénybe vett szolgáltatások árát; 

i)        a szerződések (illetőleg a számlák) elektronikus archívumban mentésre kerülnek, amihez minden Rex-San felhasználónak lehetősége van a saját felhasználói fiókján keresztül hozzáférni; 

j)        az esetleges panaszt a kapcsolati űrlapon keresztül lehet leadni, illetve a Vásárló jogosult azt az illetékes fogyasztóvédelmi/felügyeleti hatóságok  részére előterjeszteni;

k)       Előrendelés esetén az előrendelt termék ára tájékoztató jellegű, melytől a termék végleges ára eltérhet. Rex-San a Vásárlót a termék árának változásáról tájékoztatja. Az előrendelt termék végleges vételára azt követően kerül meghatározásra, hogy a Rex-San raktárába leszállításra került. Amennyiben a termék ára változik, úgy a különbözetet a Rex-San visszautalja a vásárló részére (amennyiben az ár alacsonyabb) vagy a vásárló köteles azt a Rex-San részére még a termék leszállítását megelőzően megfizetni (ha az ár magasabb), amennyiben a vásárló akként dönt, hogy az árváltozás ellenére sem akar elállni az előrendelésétől.

5.2   Rex-San jogosult az előrendelt termékek szállítási határidejét megváltoztatni. Amennyiben az előrendelt termék szállítási határideje jelentősen megváltozik (azaz meghaladja a 14 napot), a Vásárló jogosult az előrendelésétől elállni. Amennyiben a termékkel kapcsolatos körülmények az előrendelés időpontjában foglaltakhoz képest jelentős mértékben megváltoznak és Rex-Santól - ezen körülmények változására tekintettel - nem elvárható az előrendelés teljesítése, úgy Rex-San jogosult az előrendeléstől indokolás nélkül elállni és erről a vásárlót értesíteni.

5.3   A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rex-San által forgalmazott termékek elsősorban Magyarországon való használatra vannak kialakítva, így az elektronikus eszközök Europlug csatlakozóval vannak ellátva. Az ettől való eltérés nem tekinthető hibás teljesítésnek. 

5.4   A Vásárló tudomásul veszi, hogy garanciális reklamáció esetén, a terméket a Rex-San fent megjelölt címérekell visszaküldenie. 

 

       6.   Megállapodás

 

Teljesítés

 

6.1   A Vásárló azzal, hogy elfogadja a Rex-San által működtetett webáruházban megjelenő ajánlattételi felhívást és a kívánt terméket a „kosarába teszi“ és a Rex-San a vásárlást visszaigazolja, szerződést köt a Rex-Sannal.

6.2   A Vásárló megváltoztathatja a kosárba tett termékeket, valamint a kiválasztott szállítási és fizetési módokat (például: ellenőrizheti a megrendelés státuszát, mielőtt leadná a megrendelést). Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló (kiválasztva a szállítási és fizetési módokat) leadta a megrendelését és a megrendelést a Rex-San befogadta. A Rex-San nem vállal felelősséget az adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért. Vásárlót a Rex-San a szerződés létrejöttéről – a Vásárló által megadott email címre küldött – megerősítő emailben tájékoztatja. 

6.3   A Rex-San a megerősítő emailben mellékletként elküldi a hatályos ÁSZF-jét. Amennyiben az ÁSZF másképp nem rendelkezik, a megkötött szerződést (beleértve az elfogadott vételárat is) csak a felek közös megállapodása vagy a törvényi előírás esetén lehet módosítani vagy megszüntetni. 

6.4   A megkötött szerződést a Rex-San  legalább öt évig – vagy ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják – tárolja. Az archivált szerződések olyan harmadik fél számára nem hozzáférhetőek, akik az ügyletben nem voltak érintettek. A szerződés megkötésének egyes technikai lépéseiről szóló információk és a szerződés megkötésének folyamata a jelen ÁSZF-ben került részletesen rögzítésre. 

       7.    SZELLEMI TULAJDONJOG

 

7.1   A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Rex-San által forgalmazott, illetve a Rex-Santól történő termék vásárlása során a Vásárló – erre irányuló külön szerződés, vagy megállapodás hiányában - nem jogosult a Rex-San partnerei, illetve a Rex-San által bejegyzett Szellemi Tulajdonjogok használatára.

 

7.2   A Vásárló köteles a Rex-Sant felmenteni és a továbbiakban is folyamatosan mentesíteni minden veszteség, kiadás, felelősség és költség – ideértve a jogi vagy egyéb szakértők költségeit is – amelyek a Rex-Sanra vonatkozóan vagy a Rex-San részéről felmerülnek az ÁSZF Vásárló általi megszegéséből fakadóan vagy azzal kapcsolatosan. Amennyiben a Vásárló által elkövetett jogsértés (ideértve úgy a jogszabályok, mint harmadik személyek jogainak megsértését) következtében harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a jogsértések alapján fennálló felelősségért való helytállás kötelezettsége kizárólag a Vásárlót terheli, illetve a Vásárló vállalja, hogy minden a Rex-San által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Rex-San érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Rex-San jóhírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Rex-San nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Rex-Sannál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). A Vásárló köteles a Rex-San ak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Rex-Sant a Vásárló bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben ér, ideértve, de arra nem korlátozva a Rex-Sannal szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget.

 

7.3   A szerződés megkötésben meghatározott szavatosságok korlátozásával a Vásárló elfogadja, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt felelősség-kizárások, illetve korlátozások összhangban vannak a Rex-San szerződés szerinti kötelezettségeinek természetével és a szakmai gyakorlattal.

 

     8.   Szállítás

8.1   szerződéssel a Rex-San vállalja, hogy a –a Vásárló erre irányuló igénye esetén - terméket kiszállítja, és a Vásárló a  terméken tulajdonjogot ; míg a Vásárló vállalja, hogy a terméket a Rex-Santól átveszi és annak vételárát kifizeti. 

8.2   A Rex-San a termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, a Vásárló csak azután szerzi meg a termék tulajdonjogát, miután a teljes vételárat kifizette. A Rex-San leszállítja a termékeket a megfelelő és hozzá tartozó dokumentációval és biztosítja, hogy a Vásárló a termék tulajdonjogáta szerződésnek megfelelően megszerezze.

8.3   A Rex-San szerződésszerűen teljesít, ha a Vásárlónak átadja, vagy a megrendelésnek megfelelően kiszállítja a terméket és lehetővé teszi a Vásárló számára, hogy azt a Vásárló megtekintse és a teljesítés helyén megvizsgálja, továbbá a Vásárlót a kiszállításról időben értesíti.

8.4   Vállalkozások esetében a Rex-San teljesítése akkor történik meg, amikor a kiszállítandó terméket a Rex-San a szállítmányozó vállalat részére átadja és a Vállalkozó részére a szállítmányozási szerződésből származó jogok érvényesítését a Vállalkozóra engedményezi. Fogyasztók esetében a Rex-San teljesítése akkor történik meg, miután Fogyasztó a megjelölt termékeket a szállítmányozó vállalattól átveszi. Amennyiben több tétel került kiszállításra, mint amennyi a megállapodásban szerepelt, akkor a leszállított tételek száma irányadó; kivéve, ha a Vásárló indokolatlan késedelem nélkül visszautasítja ezeket a tételeket. 

8.5   A Rex-San a megvásárolt terméket a szerződésben szereplő mennyiségben, minőségben szállítja le Vásárlónak. Amennyiben a felek másképp nem állapodtak meg, úgy a Rex-San a vonatkozó saját szabályzata szerint csomagolja be a terméket; amennyiben nincs erre vonatkozólag külön megállapodás, akkor az adott termék úgy kerül becsomagolásra, hogy az  megfelelő védelmet és megőrzést kapjon. Ugyanez vonatkozik a kiszállítandó termékekre is. 

 

       9.  Kárveszély

9.1   A termék hibás, ha annak hiányzik a szerződés szerinti jellemzője. A termék abban az esetben is hibásnak tekinthető, ha a Vásárló részére más termék lett kiszállítva. A Vásárló a hibás teljesítés miatt akkor élhet panasszal, amikor a kárveszély viselése átszáll a Vásárlóra, ekkor a Vásárlónak jeleznie kell a termék hibáját a Rex-San részére. A Vásárló később is élhet reklamációs jogával, amennyiben a reklamáció oka később derül ki és a hibás teljesítés a Rex-Sannak felróható. 

9.2   A kárveszély átszállását követően a Vásárló haladéktalanul köteles megvizsgálni a terméket, annak jellemzőit és minőségét. A kárveszély viselése akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló a terméket átveszi; ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a Vásárló megtagadja a termékek átvételét annak ellenére, hogy a Rex-San biztosította annak megtekintését és kipróbálását. 

9.3   Amennyiben a kár bekövetkeztére a kárveszély a Vásárlóra történő átszállását követően kerül sor, úgy a Vásárlónak a termék vételárát ki kell fizetnie, kivéve, ha a sérülés a Rex-San szerződésszegésének eredménye. Amennyiben a Vásárló a termék átvételével késedelembe esik, úgy a Rex-San – az előzetes értesítést és az átvételi póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a terméket a késedelembe esett Vásárló költségére harmadik személynek eladni. Ezen rendelkezések alkalmazandók fizetési késedelem esetén is, amennyiben a termék még nem került átvételre és kifizetésre. 

       10.  Rex San szavatosságvállalásai

 

10.1           A Rex-San szavatolja a Vásárlónak, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes. Így a Rex-San szavatolja, hogy a termék Vásárló általi átvételének időpontjában: 

a) a termék rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás, úgy az megfelel a Rex-San vagy a gyártó általi leírásnak, illetve megfelel a Vásárló reális elvárásainak, különös tekintettel a termék jellegére és a termékre vonatkozó hirdetésekre.

b) a termék használható arra a célra, amit a Rex-San meghatározott vagy arra a célra, amire az adott termék általában használható.   

c) a termék a megfelelő mennyiségben, méretben és súlyban került leszállításra. 

d) termék megfelel a jogszabályi előírásoknak. 

10.2           Fogyasztó általi vásárlás során, amennyiben a termék az átvételt követő 6 hónapon belül meghibásodik, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott termék már az átvételkor hibás volt. Ellenkező kikötés hiányában, a Vásárló jogosult arra, hogy a hibás termékre, a termék átvételét követő 12 hónapon belül reklamációt terjesszen elő. Ez nem vonatkozik a következőkre: 

a) olyan hibákra, amelyeket a Vásárló ismert és amelyre tekintettel a Vásárló árkedvezményt kapott (árcsökkentett termékek);

b) a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre;

c) azokra a szokásos használat során keletkezett hibákra, melyekről a Vásárló már az értékesítés során felvilágosítást kapott és melyek a Vásárló számára már az átvételkor is nyilvánvalóak voltak; vagy

d) egyes speciális, a használat jellegével összefüggő esetekre.

10.3           A Vállalkozókra más reklamációs időszak vonatkozhat, mely eltérő időszak az egyes termékeken kerül meghatározásra. A hibás teljesítés nem reklamálható, ha a Vásárló a termék hibájával tisztában volt, mielőtt átvette volna a terméket vagy az adott hibát a Vásárló okozta. Abban az esetben ha a hibás teljesítés kedvezményes (árcsökkentett) vagy használt termékre vonatkozik, a Vásárló ésszerű mértékű árkedvezményre jogosult, nem a termék cseréjére. 

 

       11.    Súlyos szerződésszegés 

 

11.1           Ha a hibás teljesítés súlyos szerződésszegésnek minősül, Vásárló jogosult: 

a) a hibás termék hibátlan termékre való kicserélésére vagy ha termék cseréje a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, akkor a hiba kijavításához hiányzó alkatrész ésszerű határidőn belül kiszállítására. Abban az esetben, ha a termék alkatrésze hibásodott meg, akkor a Vásárló csak a meghibásodott alkatrészre cseréjét kérheti; amennyiben ez nem lehetséges, a Vásárló elállhat a szerződéstől. Nem jogosult a Vásárló elállni a szerződéstől, ha az elállás a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, így különösen, ha a hiba késedelem nélkül kijavítható; ebben az esetben a Vásárló a hiba ingyenes kijavítására jogosult;

b)  a hiba kijavítására;

c) a vételárból levonásra kerülő ésszerű mértékű árleszállításra; vagy

d)  a szerződéstől való elállásra.

 

11.2           A reklamáció bejelentésével egyidejűleg Vásárló tájékoztatja az Rex-Sant, hogy a fenti lehetőségek közül melyiket választja, ezt követően másik szavatossági igényre csak a Rex-San jóváhagyásával jogosult áttérni; kivéve, ha a Vásárló a hiba kijavítását kérte, azonban a hiba nem javítható. Amennyiben a hibát a Rex-San nem javítja ki belátható időn belül vagy a Rex-San akként tájékoztatja a Vásárlót, hogy az adott hiba nem kerül kijavításra, úgy a Vásárló a vételárból ésszerű mértékű árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. 

11.3           Amennyiben a Vásárló elmulasztja megjelölni, hogy a fent említett szavatossági jogok közül melyik lehetőséget választja, úgy a kisebb szerződésszegések rész rendelkezései alkalmazandó (lásd alábbi XII.pont). 

11.4           Abban az esetben, ha a Rex-San nem tud hibátlan terméket kiszállítani, vagy nem tudja kicserélni a hibás alkatrészt vagy megjavítani a terméket, akkor a Fogyasztó ésszerű mértékű árleszállításra jogosult abban az esetben is, ha a Rex-San nem orvosolja a helyzetet ésszerű időn belül, vagy ha a helyzet orvoslása jelentős kellemetlenséget okozna a Fogyasztónak. 

        12.    Kisebb szerződésszegések 

 

12.1           Ha a hibás teljesítés nem minősül súlyos szerződésszegésnek, úgy a Vásárló jogosult a hiba kijavítására vagy ésszerű mértékű árleszállítást kaphat a vételárból. 

12.2           A Rex-San jogosult a hiányzó alkatrészt leszállítani vagy a jogi hibát elhárítani, kivéve, ha Vásárló árleszállítást igényelt vagy elállt a szerződéstől. Egyéb hibák orvosolása – a Rex-San mérlegelése alapján – kijavítással vagy új termék kiszállításával történik. 

12.3           Amennyiben a Rex-San nem javítja ki a hibát ésszerű határidőben vagy nem hajlandó kijavítani a hibát, akkor a Vásárló jogosult ésszerű mértékű árleszállítást igényelni, ami a vételárból kerül levonásra vagy elállhat a szerződéstől. A Vásárló ebben az esetben a kiválasztott szavatossági igényről másik szavatossági igényre áttérni csak a Rex-San jóváhagyásával tud. 

        13.   Általános szabályok szerződésszegés esetére

13.1           Amennyiben a termék hibája kijavítható, de a hiba újbóli megjelenése vagy a hibák nagy száma miatt továbbra sem használható, a Vásárló kérheti, hogy a hiba kijavítására a termék kicserélésével kerüljön sor, illetve a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni. 

13.2           Amennyiben új termék kerül kiszállításra, a Vásárló köteles a Rex-San részére az eredeti terméket (annak összes tartozékával együtt) a Rex-San költségére visszaküldeni. 

13.3           Amennyiben a Vásárló a hiba bejelentésével indokolatlanul késedelembe esik (azaz a hibát több mint 2 hónapon túl jelenti be azt követően, hogy a hiba időben, kellő gondosság mellett megállapítható lett volna), úgy a Vásárló felelős a közlés késedelméből eredő károkért. Ugyanez vonatkozik a rejtett hibákra, amik nem kerültek azonnali bejelentésre azt követően, hogy a hibát a Vásárló észlelte és a terméket megfelelő gondossággal ellenőrizte, azzal, hogy bármilyen szavatossági igény legkésőbb a termék kiszállítása utáni két éven belül terjeszthető elő. 

 

         14. Minőségi garancia

14.1           A minőségi garancia biztosítása érdekében a Rex-San vállalja, hogy az adott termék alkalmas lesz a szokásos használatra és/vagy rendelkezik a termék szokásos jellemzőivel.

14.2           A szavatosság időtartama azon a napon kezdődik, amikor a termék Vásárló részére átadásra került. Amennyiben a termék Vásárló részére a szerződés szerint kiszállításra kerül, a szavatossági időszak azon a napon veszi kezdetét, amikor a termék a kijelölt helyre kiszállításra került. Amennyiben a megvásárolt terméket nem a Rex-San, hanem harmadik fél helyezi üzembe, a szavatosság attól a naptól kezdődik, amikor a termék üzembe lett helyezve, feltéve, hogy a Vásárló által megrendelt termék az átvételétől számított 3 héten belül üzembe helyezésre kerül és a Vásárló az üzembe helyezéssel kapcsolatosan az együttműködését biztosította. 

14.3           A Vásárló nem jogosult szavatossági reklamációra, ha a hibát külső körülmény okozta azt követően, hogy a kárveszély viselése átszállt a Vásárlóra. 

         15.   Elállás

 

Fogyasztó

15.1           A Fogyasztó jogosult a szerződéstől 14 napon belül elállni, mely időtartam a szerződés létrejöttével kezdődik, ez a nap kezdődhet: 

a) a termékek átvételétől (adásvételi szerződés estén);

b) az utolsó kiszállítás átvételétől (többféle termék adásvételi szerződése / többféle alkatrész kiszállítása esetén); vagy

c) az első szállítás átvételétől (folyamatos teljesítésű szerződés esetén).

15.2           A Fogyasztó akként állhat el a szerződéstől, hogy az alábbi linken található online űrlapot kitölti és elküldi. Amint a Fogyasztó elküldte a kitöltött űrlapot, azt a Rex-San írásban késedelem nélkül visszaigazolja. LINK: Szerződéstől való elállás űrlap

15.3           Fogyasztó jogosult a szerződéstől írásban elállni akként, hogy felmondási nyilatkozatot küld a Rex-San fenti címére.

15.4           Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy a Fogyasztó a Rex-San által kiszállított termékeket a saját költségén késedelem nélkül köteles az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni a Rex-San részére.

15.5           A Vásárló a termékeket teljes egészében (azaz a kiszállított tartozékokkal, alkatrészekkel és teljes dokumentációval együtt), sértetlenül, tisztán, az eredeti csomagolásában (ha lehetséges) és olyan állapotban és értékben köteles visszaküldeni, amilyenben a terméket megkapta. Ha a visszaküldendő termékhez bármilyen tartály is tartozik, akkor azt üresen kell visszaküldeni. 

15.6           Amennyiben a Fogyasztó akként dönt, hogy a fentiekben meghatározott időszakban eláll a szerződéstől, a Fogyasztó köteles a terméket a Rex-San részére és címére kisérőlevéllel együtt (nem szükséges) visszaküldeni, amiben megjelöli az elállása okát, továbbá a szerződéses dokumentum számát és megadja a bankszámlaszámát. Ezen információk birtokában tudjuk a leggyorsabban feldolgozni az elállást.     

15.7           A Fogyasztó felelősséggel tartozik a termékben bekövetkező mindazon értékcsökkenésért, ami a termék jellegétől és jellemzőitől eltérő használatból vagy kezelésből keletkezik. 

15.8           Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy részére a szerződés szerint kifizetett teljes összeget indokolatlan késedelem nélkül, az elállástól számított 14 napon belül, a szerződésben megjelölt fizetési módon a Rex-San visszafizeti. 

15.9           Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a vételár teljes összege abban az esetben kerül részére visszafizetésre, ha a Fogyasztó a terméket az Rex-Sannak visszavitte vagy a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Rex-San részére visszaküldte. 

15.10       A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben részére a termék ajándékkal együtt került kiszállításra, úgy a Rex-San és Fogyasztó között ajándékozási szerződés jön létre, mely szintén megszűnik, ha a Fogyasztó az elállási jogával élve 14 napon belül eláll az eredeti szerződéstől, így a Fogyasztó köteles a terméket az ajándékkal és egyéb tartozékaival együtt a Rex-San részére visszaküldeni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy arra a jogalap nélküli gazdagodás szabályai irányadók. Amennyiben a jogalap nélküli gazdagodás összege nem kerül a Rex-San részére megfizetésre, úgy a Rex-San jogosulttá válik annak pénzbeli ellenértékére.

 

    16. Egyéb

16.1           A Vállalkozó nem állhat el az adásvételi szerződéstől, amennyiben a megvásárolt termék bruttó ára az 500 000 Ft összeget meghaladja.

16.2           Amennyiben a Vállalkozó a Rex-San hozzájárulásával 14 napon belül eláll az adásvételtől, úgy a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó részére visszautalandó összeg annyival csökkenhet, amennyivel időközben az adott termék ára csökkent.

16.3           Amennyiben a Rex-San hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó az adásvételtől
14 napon belül elálljon és a Vállalkozó által visszaadott termék nem eredeti csomagolásban (beleértve valamennyi tartozékot és alkatrészt) kerül visszaküldésre, úgy Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Rex-San a visszajáró vételár összegét annyival jogosult csökkenteni, amennyi ahhoz szükséges, hogy a terméket a Rex-San ismét értékesíteni tudja.

16.4           Amennyiben az adott termék nem küldhető vissza abban az állapotban, amiben a Vásárló átvette, úgy a szerződéstől nem lehet elállni, illetve új termék kiszállítása nem igényelhető. Ez nem vonatkozik a következő esetekre: 

16.5           a)    A termék állapota termék hibaellenőrzése során változott meg. 

16.6           b)    A termék hibássá minősítése előtt a Vásárló használta a terméket. 

16.7           c)    A terméket a Vásárlónak felróható okból (szándékosság vagy gondatlanság miatt) nem lehet az eredeti állapotában visszaküldeni. VAGY

16.8           d)    A terméket a Vásárló azelőtt eladta, hogy a terméket hibásnak találta volna, a terméket a Vásárló a rendeltetésszerű használat során elhasználta vagy megváltoztatta. Amennyiben a termék csak egy része került felhasználásra, elfogyasztásra vagy módosításra, úgy a Vásárló köteles mindent visszaküldeni, ami még visszaküldhető és köteles kompenzálni az Rex-Sant a termék használatából származó haszon összegéig.

16.9           Amennyiben a Vásárló elmulasztja a hibát határidőben bejelenteni, úgy nem jogosult a szerződéstől elállni. 

16.10       A Vállalkozó nem jogosult a szerződéstől elállni abban az esetben, ha a megrendelés összege az 500.000,- Ft összeghatárt elérni vagy meghaladja.

 

       17.  Adatvédelem 

 

17.1           A Vásárlók személyes adatainak feldogozásánál a Rex-San részéről ezekkkel a feltételekkel biztosítjuk: https://www.rexsan.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy.

 

       18.  Munkaórák

18.1           A Rex-San a Weboldalon található webáruházban leadott megrendeléseket a nap 24 órájában fogadja, a hét minden napján, de a rendelések feldolgozása munkapanokon az adott napra vonatkozó munkaidőben töténik. Az információs rendszerek meghibásodása vagy vis major helyzet esetén a Rex-San semmilyen felelősséget nem vállal azokra a munkaórákra, amelyek alatt nem volt elérhető. 

       19.  Árak

19.1           Az árak szerződéses árak. Az online webáruházban feltüntetett árak mindig aktuálisak és érvényesek. Az egyes termékek mellett feltüntetett árak végső árak, (az ÁFÁ-t és egyéb esetleges adókat, illetékeket tartalmazzák) amelyek a Fogyasztó által az adott termékért fizetendők (azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat, a begyűjtési díjat, ami a Vásárló választása szerint  a „Kosárban“ feltüntetésre kerül). 

19.2           Az akciós árak a készlet erejéig (a speciális akciós áron elérhető termékek száma feltüntetésre kerül) vagy korlátozott ideig érvényesek. 

19.3           Az "eredeti ár" a szóban forgó termékek/szolgáltatások azon árára utal, amelyen a termék eredetileg a Rex-San webáruházban elérhető volt vagy az a gyártó által javasolt kiskereskedelmi ár, amely nem tartalmaz semmilyen bónuszt, promóciót, különleges ajánlatot és egyéb kedvezményt. Ez az „eredeti ár“ mindig megjelenik az eladási ár mellett, amely így jobban tükrözi a termék piaci árszintjét.  

19.4           tekintettel arra, hogy a Vásárló általi megrendelés csak ajánlattételnek minősül, a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rex-San és Vásárló között nem feltétlenül jön létre szerződés, különösen abban az esetben nem, amennyiben a Vásárló által megrendelt termékek ára a Rex-San belső rendszerének hibájából tévesen jelenik meg a honlapon és erről a hibáról a Rex-San a Vásárlót tájékoztatja. 

19.5           A Rex-San fenntartja a jogát, hogy semmisnek tekintse azon adásvételi szerződéseket, amelyek során személyes vagy bankkártya adatokkal stb. visszaéltek, illetve amennyiben arról bíróság vagy egyéb hatóság ekként döntött és erről a Rex-San a Vásárlót tájékoztatja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a vételár nem érvényes a fent említett esetekben. 

 

       20.    Megrendelések

 

20.1           Az ár feltüntetésre kerül a megrendelésben és a megrendelés megerősítésének szöveges üzenetében. A megrendeléseket a következő módon lehet leadni:

a. a Rex-San által működtetett webáruházon keresztül (webshop); vagy
b. emailben, amit az rendeles@rexsan.hu emailcímre kell elküldeni.

20.2           A Rex-San azt javasolja, hogy a webáruházban történő megrendelés leadásakor a Vásárló jelentkezzen be a regisztrált felhasználói fiókjába. A nyilvános hozzáféréssel történő bejelentkezéskor a Rex-San azt javasolja a Vásárlóknak, hogy a megrendelés leadása után jelentkezzenek ki a Rex-San fiókjukból. 

20.3           A Vásárlónak elküldött emailben megtaláható a tervezett kiszállítás idejére vonatkozó információ. A szállítási idő és a szállítási költség a Vásárló által kiválasztott opcióktól függ, melyek a megrendelés leadásának második lépésében találhatók. 

 

       21.   Fizetési módok

 

21.1           A Rex-San a következő fizetési módokat fogadja el:

a)    banki átutalás;

b)    utánvét

21.2           Amíg a megrendelés összege nem kerül teljes egészében kifizetésre és a Rex-San részére jóváírásra, a termék a Rex-San tulajdonában marad. A megrendelés leadását követően a Vásárló a számlázási adatokat nem módosíthatja. 

 

       22.   Kiszállítás

Lehetőségek 

22.1           A Rex-San a termékeket szállítmányozó céggel együttműködve szállítja ki. Vis major vagy az információs rendszerben beálló zavar esetén, a Rex-San nem vállal felelősséget a késedelmes áruszállításért. A felkínált lehetőségekkel, az aktuális feltételekkel és árakkal kapcsolatos információk a Weboldalon  elérhetők. A kiszállítás helye szerinti munkaszüneti napokon a termékek kiszállítása korlátozottan történik. 

       23. Egyéb rendelkezések

23.1           Amennyiben a Vásárló a vásárlás időpontjában ÁFA befizető jogi személy/vállalkozás vagy egyéni vállalkozó és a termékek 0%-os ÁFÁ-val kerültek megvásárlásra, akkor a termék kizárólag az adott jogi személy vagy vállalkozás képviseletére jogosult személy részére vagy – a Rex-San részére megküldött ügyvédi/közjegyzői ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazásban szereplő – meghatalmazott személy részére, illetve egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó részére kerül kiszállításra. Az egyéni vállalkozó esetében a kiszállítás a személyazonosító okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) bemutatása ellenében történik meg. 

23.2           Amennyiben a Vásárló a vásárlás időpontjában ÁFA befizető és 0% ÁFÁ-t tartalmazó számla lett részére kiállítva, akkor a kiszállítás kötelezően cégjegyzékben szereplő székhelyén történik.

23.3           Amikor a Vásárló átveszi a termékeket a szállítmányozó vállalattól, a Vásárló - a szállítmányozó vállalat képviselőjével együtt - alaposan és megfelelően megvizsgálja a kézbesítést (nevezetesen a csomagok számát, a logós csomagolószalag sértetlenségét, és a sértetlen csomagolást) és a mellékelt szállítási jegyzéket. A Vásárló a nem szerződésszerűen kiszállított csomag átvételét visszautasíthatja, különösen, amennyiben a kiszállítás hiányos vagy a sérült. Amennyiben a Vásárló a hibás kiszállítást elfogadja, a Vásárló köteles a szálítmányozó vállalat szállítási jegyzékében feltüntetni a sérülés leírását. 

23.4           A hiányos vagy sérült szállítást azonnal be kell jelenteni emailben az […] emailcímre és a szállítmányozó vállalat képviselője által aláírt  kárbejelentő lapon meg kell adni és be kell jelenteni a sérülés leírását és azt faxon, emailben vagy postán keresztül, késedelem nélkül kell elküldeni a Rex-San részére. A hiányos szállításra vagy sérült csomagolásra vonatkozó reklamáció nem korlátozza a Vásárló szavatossági reklamációra vonatkozó jogát; azonban ebben az esetben a Rex-San jogosult bizonyítani, hogy ez nem minősül szerződésszegő teljesítésnek.

 

      24. Zárórendelkezések

24.1           Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Egyesült Nemzetek Egyezménye nem alkalmazandó. 

24.2           A Rex-San a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex-szel nem rendelkezik.

24.3           A Rex-San és a Vásárló közötti bármilyen vitás kérdést a felek bíróságon kívül, békéltető eljárás keretében rendezik. A Fogyasztók az online adásvétellel kapcsolatos viták rendezésére jogosultak a Budapesti Békéltető Testülethez (Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt 99. III. emelet 310.; Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.; Email: bekelteto.testulet@bkik.hu; Telefon: (1) 488 2131; Telefax: (1) 488 2186) fordulni.

24.4           A Rex-San azt javasolja Vásárlóinak, hogy helyzet megoldása érdekében először lépjenek kapcsolatba a Rex-Sannal a fenti elérhetőségeken.  

24.5           Jelen ÁSZF 2019. január 1. napjától hatályos, minden korábbi ÁSZF ezen időponttól hatályát veszti.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési Tájékoztató

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse A Rex-San Kft. (székhely: 1106 Fehér út 10. 22/A épület., cégjegyzékszám: 01 09 163693, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság, adószám: 10698277-2-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Rex-San Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.rexsan.huwww.rex-san.huwww.rexan.hu weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A jelen Tájékoztató célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). 

2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Rex-San Kft.

Székhely és levelezési cím: 1106 Fehér út 10. 22/A épület

Telefonszám: +36 20 214 0616

Email cím: iroda@rex-san.hu

 

2.1. Értelmező rendelkezések

2.1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további  felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyazonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosítójele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociálisazonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

2.1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

2.1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Regisztráció. A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 •          Kereszt és Családnév,
 •          saját e-mail cím,
 •          jelszó,
 •          számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, ország),
 •          szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, ország),
 •          telefonszám

 

3.2. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. 

 

3.3. Cookie

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

 

Alkalmazott cookie-k:

 •          Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 •          Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 •          Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 •          Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
 •          Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 •          hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 •          hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 •          hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 •          hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

3.4. Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az érintett beleegyezését követően az Info. tv.-ben meghatározott módon, az üzletekben történő személyes áruátvétel során a terméket átvevő természetes személy személyi azonosító igazolványának számát a Számlákon rögzítse. Az Info. tv. rendelkezései értelmében a hozzájárulás, szóban, írásban és ráutaló magatartással (az okmány átadásával) is megadható. Jelen adatkezelés célja a vásárlók tulajdonjogához fűződő érdekének megóvása. Az Info. tv. rendelkezései értelmében az érintett kérheti a Szolgáltatótól a jelen pontban rögzített személyes adatának törlését.

3.5. Hírlevéllel, Személyre szabott hírlevéllel, Kosárelhagyó levéllel kapcsolatos adatkezelés

A Weboldalon személyre szabott hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. Direkt marketing célú megkereséshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.

A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adhatja át kezelésre a Rex-San Kft. részére:

 •          Kereszt és Családneve
 •          Neme
 •          Születési dátuma
 •          Email címe
 •          Telefonszám
 •          Cím
 •          Weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások
 •          Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások
 •          Vásárlási szokások

 

3.6. A Rex-San Kft által forgalmazott termékek orvosi vény alapján történő értékesítése során történő adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk ártámogatási szerződéses jogviszonyban áll a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (szerződés száma: BE-79-969/2000). Az ártámogatási szerződés alapján Társaságunknak jogszabályi kötelezettsége áll fent az Ön által Társaságunk részére átadott orvosi vények elszámolására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) felé (a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII.31.) Korm. rendelet).

A kezelt adatok köre:

Az Ön által, orvosi vény alapján rendelt termék értékesítése, a NEAK felé történő elszámolási kötelezettség, továbbá, amennyiben egészségpénztári zárolási kérelmet nyújt be Társaságunk részére, az egészségpénztár felé történő elszámolási kötelezettség teljesítése érdekében az orvosi vényen szereplő alábbi adatok kerülnek kezelésre Társaságunk által:

- teljes neve

- betegség BNO kódja

- születési idő

- lakcíme

- közgyógy igazolvány száma és érvényességi ideje

- TAJ száma

- a felíró orvos neve, pecsétszáma és az intézmény megnevezése

- az orvosi vényen feltüntetett termék megnevezése, mennyisége

- zárolási kérelem melléklet benyújtása esetén a zárolási kérelmen feltüntetett egészségpénztári adatok

Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésére szolgáló hozzájárulást az 1997. évi XLVII. törvény 12. §. (2) bekezdése alapján megadottnak kell tekinteni abban az esetben, ha az érintett személy önként fordul az egészségügyi ellátóhálózathoz.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja kizárólag az NEAK felé történő elszámolási kötelezettség teljesítése, továbbá az Ön által rendelt gyógyászati segédeszköz értékesítésének és kiszállításának biztosítása.

Az adatkezelés időtartama:

Az orvosi vényekre vonatkozó adatkezelés időtartama a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján 5 évig, de legkésőbb a gyógyászati segédeszköz kihordásának idejéig tart (1997. évi XLVII. törvény 30. § (7) bekezdése).

Az Ön által Társaságunk részére megküldött rendelés teljesítése során kiállított számlát mint számviteli bizonylatot, így az azon szereplő személyes adatait Társaságunk 8 évig köteles megőrizni (2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy cégünk a megrendelés teljesítése során kizárólag erre irányuló házhozszállítási kérelem útján jogosult a terméket az érintett személy részére postai úton / futárszolgálat útján / illetve amennyiben a vonatkozó jogszabályi előírások kötelezővé teszik, saját munkavállalója útján továbbítani. Kérjük ilyen igényét írásban legyen szíves jelezni felénk.

 

Amennyiben Ön az orvosi vény kiváltása során egyéb kérelmet (így különösen, de nem kizárólagosan egészségpénztári zárolási kérelem, alapítványi térítési díj támogatási kérelem), vagy egyedi méretvételezési adatlapot mellékel, Társaságunk a kérelmeket és a mellékleteket az orvosi vényekre irányadó adatkezelési szabályoknak megfelelően, az orvosi vénnyel együttesen köteles kezelni, továbbá a kérelemben foglaltaknak megfelelően, az adatbiztonság követelményének eleget téve papír alapon, vagy elektronikusan továbbítja azokat a kérelem címzettje részére elszámolás vagy egyedi termék előállítása céljából. Tájékoztatjuk, hogy az alapítványi térítési díj támogatások elszámolása során az orvosi vény másolata az alapítvány részére kiállított számla mellékleteként megküldésre kerül!

 

3.7. Szabadforgalmú termékek webshopon keresztül történő értékesítése során megadott személyes adatok kezelése

Társaságunk a szabadforgalmú (nem vényköteles) termékek forgalmazása körében webáruházat üzemeltet. A webáruház által a Honlapon működtetett, online megrendeléseket rögzítő és teljesítő webes felület, melynek elérhetősége: www.rexsan.hu

A honlap automatikus adatrögzítése:

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk statisztikai célból rögzíti az Ön IP címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját és a megtekintett oldal címét, amely adatok naplózását a honlapunk automatikusan végzi el, és 24 hónapig tárolja.

A kezelt adatok köre: lásd 3.1-es pont.

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelésünk az Ön felvilágosult és egyértelmű, önkéntes hozzájárulásán alapul. Cégünk jelen adatvédelmi tájékoztató közzétételével biztosítja, hogy Ön személyes adatainak kezeléséről a honlapon történő regisztrációt megelőzően tudomást szerezzen. A regisztráció során Társaságunk biztosítja, hogy Ön a regisztrációt megelőzően tájékozódhasson az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakról, és adatai kezeléséhez külön hozzájárulását adja. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulás a regisztráció feltétele!

Az adatkezelés célja:

Az Ön által megadott adatok kezelésének célja hogy a Rex-San Kft a webáruházon keresztül érkezett megrendeléseket azonosítsa, visszaigazolja és teljesítse, az ellenértékét kiszámlázza és az Ügyféllel kapcsolatot tartson. Tájékoztatjuk, hogy ha a termékértékesítésre irányuló szerződés megkötése, vagy annak bármilyen okból történő elmaradása esetében cégünk az Ön kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig a megadott személyes adatokat statisztikai célokra jogosult felhasználni.

Az adatkezelés időtartama:

Az Ön által Társaságunk részére megküldött rendelés teljesítése során kiállított számlát mint számviteli bizonylatot, így az azon szereplő személyes adatait Társaságunk 8 évig köteles megőrizni (2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése).

 

3.8. A Társaság által szervezett képzésen részvevő személyek adatainak kezelése

Tájékoztatjuk, hogy a Rex-San Kft által szervezett szakmai képzések lebonyolítása során az Ön által megadott adatokat a jelen pontban foglalt célok megvalósítása érdekében jogosult cégünk kezelni.

A kezelt adatok köre:

A képzésre jelentkező személy az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a jelentkezés során az alábbi adatokat köteles megadni a Társaság részére:

- Teljes név,

- Születési név,

- Születési hely, idő,

- Anyja születési neve,

- Működési, nyilvántartási szám,

- Szakképesítés,

- Szakmacsoport,

- E-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelésünk az Ön felvilágosult és egyértelmű, önkéntes hozzájárulásán alapul. Táraságunk jelen adatvédelmi tájékoztató közzétételével biztosítja, hogy Ön személyes adatainak kezeléséről a képzésre történő jelentkezést megelőzően tudomást szerezzen.

Az adatkezelés célja

A képzésre jelentkező személyek adatainak kezelése a képzésen való részvételi jogosultság ellenőrzése, továbbá a folyamatos továbbképzések egyéni nyilvántartásának vezetése, a szolgáltatás teljesítése és számlázás, ügyfélkiszolgálás, valamint a képzésen részt vevő személyek részére szakmai hírlevél küldése céljából történik.

Az adatkezelés időtartama

A fenti adatokat Táraságunk a 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 14. § (5) bekezdése alapján 10 évig köteles megőrizni.

Adattovábbítás

Társaságunk a 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a képzést követő 15 napon belül köteles a fenti személyes adatokat elektronikus úton továbbítani az Országos Kórház Főigazgatóság (OKFŐ) felé.

Az adatkezelés módja

Az Érintett a regisztrációval, a képzésre történő feliratkozással közli Társaságunkkal adatait. Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása elektronikus táblázatban, jelszóval védett számítástechnikai eszközön történik. Az Ön személyes adataihoz hozzáférésre a cégünk vezető tisztségviselői jogosultak. Társaságunk az Ön adatait a fentieken túl harmadik személynek nem adja ki.

 

3.9. A Társaság álláshirdetési felhívása alapján a Társaság részére megküldött önéletrajzokban és motivációs levelekben foglalt személyes adatok kezelése

Az adatkezelés célja és időtartama:

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a Társaságunk által közzétett állásajánlatra történő jelentkezés céljából önéletrajzot, illetve motivációs levelet küld, annak érdekében, hogy Önnel a munkaviszony létesítése érdekében kapcsolatot tartsunk, önéletrajzát illetve motivációs levelét annak beérkezését követően egy évig, illetve az érintett kérésére történő törlésig megőrizzük. Az Adatkezelő legkésőbb az érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatokat.

Az adatkezelés módja:

Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre: a Társaság tevékenységi körének ellátásáért felelős vezető állású munkavállalók. Az önéletrajzok tárolása jelszóval védett elektronikus levelezési rendszerben, illetve papír alapon, elzárt iratszekrényben történhet, melyhez hozzáféréssel kizárólag a tevékenységi kör ellátásáért felelős vezető állású munkavállaló jogosult.

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelésünk az Ön felvilágosult és egyértelmű, önkéntes hozzájárulásán alapul. Táraságunk jelen adatvédelmi tájékoztató honlapon történő közzétételével biztosítja, hogy Ön személyes adatainak kezeléséről az álláshirdetésre történő jelentkezést megelőzően tudomást szerezzen, továbbá az álláshirdetés szövegében közzéteszi az adatvédelmi tájékoztató elérését biztosító elektronikus linket.

Adattovábbítás tilalma:

A megküldött önéletrajzot illetve motivációs levelet, így az abban feltüntetett személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk.

 

3.10. Biztonsági kamerás megfigyelés a Társaság székhelyén

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Rex-San Kft székhelyén a vagyonbiztonság érdekében térfigyelő kamerarendszer működik. A kamerarendszer kizárólag a Társaság székhelyéül szolgáló ingatlan területéről készít felvételt, közterületről kamerafelvétel nem készül. A kamerarendszer működéséről az ingatlanba történő belépést megelőzően figyelemfelhívó tájékoztatás került elhelyezésre.

A kezelt adatok köre:

- Az Ön személyéről készített video-felvétel.

Az adatkezelés jogalapja:

- Adatkezelésünk a vagyonvédelemhez és vagyonbiztonsághoz fűződő jogos érdeken alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Táraságunk jelen adatvédelmi tájékoztató közzétételével, továbbá a kamerarendszer működéséről szóló figyelemfelhívó tájékoztatásnak a bejáraton történő elhelyezésével biztosítja, hogy Ön személyes adatainak kezeléséről az ingatlan területére történő belépést megelőzően tudomást szerezzen.

Az adatkezelés időtartama:

A kamerarendszer által készített video-felvételek 3 munkanapig kerülnek megőrzésre, 3 munkanapot követően minden további beavatkozás nélkül automatikusan törlésre kerülnek (2005. évi CXXXIII. törvény 31. § (2) bekezdés).

Adatkezelés módja:

A rögzített video-felvételek cégünk által üzemeltetett szerveren kerülnek tárolásra, mely szerver külön informatikai-biztonsági megoldásokkal védett. Csak és kizárólag a Rex-San Kft jogosult a felvételekbe beletekinteni, azokat harmadik személyeknek (különösen nyomozóhatóság) rendelkezésre bocsátani.

3.11. Egyéb célú adatkezelés

Telefonos beszélgetések rögzítése

Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot (Call Center) tart fent, melynek során az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés rögzítésére kerül sor, melynek célja, hogy Szolgáltató fogyasztói jogvita esetén hitelt érdemlően rekonstruálni tudja az eseményeket.

Az Érintett a hívás kezdeményezésével az Infotv. alapján, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármilyen jellegű ügyben (panasztétel, információkérés stb.) a Szolgáltatóhoz fordul telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, jelen dokumentumban foglalt teljes körű tájékoztatás megismerését követően Szolgáltató az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetést rögzítse.

 

Szolgáltató a hívást kezdeményező Érintettet illetve egyéb érintettet a beszélgetés előtt tájékoztatja arról, hogy a beszélgetést rögzíti. A telefonon nyújtott rövid tájékoztatással Szolgáltató annak lehetőségét teremteni meg, hogy a Felhasználó eldönthesse: hozzájárul-e ahhoz, hogy az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetése rögzítésre kerüljön, vagy sem. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a telefonbeszélgetés rögzítése megtörténjen, rendelkezésére áll az a lehetőség, hogy a hívást megszakítsa és emailben vagy postai úton keresse meg Szolgáltatót.

Szolgáltató a felvételt a telefonbeszélgetés rögzítésétől számított 1 hónapig tárolja.

Abban az esetben, ha az Érintett durván beszél, obszcén kifejezéseket használ, sértegeti az ügyfélszolgálati munkatársat vagy a Szolgáltatót, Szolgáltató jogosult a hívás megszakítására.

 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre a www.rexsan.huwww.rex-san.huwww.rexan.hu internetes oldalakon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében kezeli.

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

4.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4.6. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem értesül a Szolgáltató által adott információkról.

 

 

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5.4. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a 8.4. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

 

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve a Szolgáltató Adatvédelmi tisztviselője, valamint belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Az adatfeldolgozók részére történő adattovábbításhoz nem szükséges az Érintett hozzájárulása, azonban tájékoztatása igen, ezért az alábbiakban nyilvánossá tesszük adatfeldolgozóink körét:

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév

Cím

Tevékenység

 

Márkusz'95 Consulting Kft

1026 Budapest, Branyiszló út 26.

könyvelés

 

Profi-Cont Kft

1095 Budapest, Mester utca 8.

könyvvizsgálat

Unas Online Kft.

9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Weblap üzemeltetés, tárhely szolgáltató

Perfect-IT Services Kft.

1044 Budapest, Váci út 97-99.

rendszergazdai és IT üzemeltetési tevékenység

Node Systems Kft

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 105

számlázási és logisztikai rendszer szolgáltató

24H Parcel Zrt.

1106 Fehér út 10.

futárszolgálati, csomagszállítási tevékenység

Magyar Hosting

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

tárhely szolgáltató

Help Tech Kft.

 1106 Budapest, Fehér út 10.

Szervíz

-

-

-

NEAK

1139 Budapest, Váci út 73/A

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Business Rex Kft

1106 Budapest, Fehér út 10. 51.

Nagykereskedelmi partner

 

6.3. A Rex-San Kft. az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

 

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintettet tájékoztatni kell az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A Szolgáltató Adatvédelmi tisztviselője felelős az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzéséért. Az Adatvédelmi tisztviselő az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Érintett Weboldalon megadott Személyes Adatait a Fiók/Személyes Adataim Kezelése menüpont alatt tudja lekérni PDF vagy CSV formátumban, illetve lehetősége van a Weboldal ezen felületéről helyesbítési vagy törlési kérelmet regisztrálni.

7.3. Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Rex-San Kft., 1106 Fehér út 10. 22/A épület
Ügyfélszolgálat: Lépj kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal

Adatvédelmi tisztviselő: Simek Anita

Telefon: +36202140616

A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az Érintett kérelmére az információkat a Szolgáltató elektronikus formában szolgáltatja. Az Érintett tájékozódáshoz való joga írásban a fent megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az Érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.6. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján fordulhat

 •          A Szolgáltató Adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához a 7.3. pontban megadott elérhetőségeken vagy
 •          Bíróság előtt érvényesítheti jogait vagy
 •          A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

7.7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. HÍRLEVÉL, SZEMÉLYRE SZABOTT HÍRLEVÉL

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

8.4. Hírlevél

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából a 7.3. pontban megadott elérhetőségeken emailben vagy postai úton, vagy a Weboldal Fiók/Személyes adatok menüpontjában. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.

8.5. Személyre szabott hírlevél

Rex-San Kft. a felhasználók személyes adatait, arra is felhasználhatja, hogy számukra személyes ajánlatokat küldjön, hírlevél formájában.  A személyre szabott hírlevél keretében a Rex-San Kft. a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet a felhasználói számára. A személyre szabott hírlevélről való leiratkozásra a 8.4. pontban található rendelkezések az irányadóak. Amennyiben az érintett felhasználó leiratkozik a Rex-San hírleveléről, a továbbiakban Személyre szabott hírlevelet sem fog kapni.

 

9. Az adatkezelés biztonsága

 

9.1. A Szolgáltató úgy választja meg, és úgy üzemelteti a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket, hogy a kezelt adat:

 •        az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
 •        hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
 •        változatlansága igazolható (adatintegritás)
 •        a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

9.2. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.

 

9.3. Szolgáltató törekszik arra, hogy a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodjon az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Intézet az adatkezelés során biztosítja

 •        a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 •        a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 •        a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

9.4. A Szolgáltató és adatfeldolgozó partnerei a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodnak. A Szolgáltató, mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

10.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

10.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

10.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

 

Budapest, 2018. május 24.